Privacy Verklaring Schiezicht

Schiezicht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de daarop van  toepassing zijnde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Schiezicht verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst waarvan je gebruik maakt en/of activiteit waaraan je deelneemt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens (Straatnaam, Postcode, Woonplaats)
 • Betaalgegevens (bankrekeningnummer)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij het invullen van een (contact)formulier op de website schiezicht.com, door het huren van één van onze ruimtes en op enig overige wijze, zowel in correspondentie als telefonisch.

Schiezicht heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers en/of bezoekers van onze activiteiten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet (altijd) controleren of  een websitebezoeker/deelnemer aan onze activiteiten ouder is dan 16  jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via: privacy@schiezicht.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schiezicht verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening / activiteiten / werkzaamheden. Schiezicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor  de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw reservering van onze ruimte(s) en/of jouw deelname aan één van onze activiteiten
 • Het afhandelen van jouw betaling en/of onze betaling aan jou/jouw organisatie/bedrijf
 • Het opstellen van een overeenkomst
 • Het uitvoeren van werkzaamheden/overeenkomsten
 • 
Het leveren van onze diensten
 • Het organiseren van onze activiteiten
 • 
Het promoten van onze diensten en/of activiteiten
 • Het verzenden van informatie over onze activiteiten (digitale mailings, uitnodigingen)
 • Het toesturen van informatie over wijzigingen van onze diensten/activiteiten
 • Het opnemen van contact met jou indien dit nodig is om onze dienstverlening en/of activiteiten uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Schiezicht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schiezicht) tussen zit.

Bewaartermijnen

Schiezicht bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt in principe 5 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden en/of beëindiging van de overeenkomst, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schiezicht deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor  het uitvoeren van de overeenkomst en/of indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening/activiteiten/werkzaamheden en/of  op grond van wettelijke verplichtingen.

Met  derden die jouw gegevens verwerken in opdracht van Schiezicht, sluit Schiezicht een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schiezicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Schiezicht nooit jouw persoonsgegevens aan andere partijen dan deze derden, met wie een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Dit wordt alleen gedaan met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schiezicht gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Schiezicht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en recht van overdraagbaarheid

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schiezicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat jij  een verzoek kunt indienen bij Schiezicht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen of naar een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@schiezicht.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u  is gedaan, vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen met dit verzoek. Maak in deze kopie jouw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Schiezicht wilt u  er op wijzen dat u  de  mogelijkheid  heeft om  een klacht in  te  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Schiezicht persoonsgegevens beveiligt

Schiezicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Eventuele datalekken worden altijd gedocumenteerd in een zgn. datalek register.

Onze contactgegevens:

Stichting Schiezicht
Mathenesserdijk 272b
3026 GN Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0) 6 23 81 80 32

E-mailadres  privacy@schiezicht.com of info@schiezicht.com